Poziv za dostavljanje ponuda: Nabavka nove miksete/Thirrje për tenderë: Prokurimi i një përzierje të re

Predmet nabavke je profesionalna mikseta za snimanje i emitovanje za potrebe produkcije Radio Goraždevca.

Uzimajući u obzir specifične ciljeve i viziju projekta, od ponuđača se očekuje da osigura nabavku, kvalitet, i ispravnost sledećih dobara:

  • Profesionalna mikseta za snimanje i emitovanje marke Oxygen 3000
  • Da osigura isporuku naručiocu najkasnije mesec dana od dana ugovaranja.

Objekti i blerjes është një mikseta profesionale për regjistrim dhe transmetime për nevojat e produksionit të Radio Gorazhdec.

Duke marrë parasysh qëllimet dhe vizionin specifik të projektit, ofertuesi pritet të sigurojë prokurimin, cilësinë dhe korrektësinë e mallrave të mëposhtme:

  • Mixtape profesionale për regjistrim dhe transmetim, marka Oxygen 3000
  • Të sigurojë dorëzimin tek klienti jo më vonë se një muaj nga data e kontraktimit.

Poziv / Ftesë:

Javni-poziv-za-ponude-SRB

Ftese-alb

Formular za prijavu/ Formulari i aplikimit:

Formular za prijavu-Srb

Formulari-ne-Alb