Isni Kiljaj pušten na slobodu uz stroge uslove

Isni Kiljaj (Foto: printskrin Specijalizovana veća Kosova)

Isni Kiljaj je pušten na slobodu na teritoriju Kosova uz primenu strogih uslova, u skladu sa odlukom sudije pojedinca Specijalizovanih veća Kosova od 3. maja 2024. Panel Apelacionog suda Specijalizovanih veća potvrdio je tu odluku 13. maja 2024, saopšteno je medijima.

U odluci o preispitivanju mere pritvora određene Isniju Kiljaju, sudija pojedinac je zaključio da i dalje postoji osnovana sumnja da je Kiljaj, bilo sam ili u saizvršilaštvu sa drugim licima, izvršio krivična dela protiv vršenja pravosuđa. Sudija pojedinac je takođe zaključio da postoji umerena opasnost od bekstva, kao i opasnost od ometanja toka krivičnog postupka i od izvršenja novih krivičnih dela. Pored toga, sudija pojedinac je zaključio da se nijednim od uslova koje je predložila odbrana Kiljaja, kao ni bilo kojim uslovom koji bi sudija naložio ne bi u potpunosti ograničila mogućnost Kiljaja da ometa postupak pred Specijalizovanim većima i vrši nova krivična dela, vaedeno je u saopštenju Specijalizovanih veća Kosova.

Imajući u vidu najnoviji razvoj događaja u ovom predmetu, sudija pojedinac je bio mišljenja da dalje zadržavanje Kiljaja u pritvoru u ovom trenutku ne bi bilo opravdano, s obzirom na pretpostavku njegove nevinosti i pravo na slobodu. Sudija pojedinac je uzeo u obzir činjenicu da je Kiljaj skoro šest meseci u pritvoru; da je za krivična dela za koja je osumnjičen predviđena kazna u trajanju od jedne do pet godina, kao i da je Specijalizovano tužilaštvo sudiji pojedincu nedavno podnelo zahtev za odlaganje razmatranja podnete optužnice, jer namerava da podnese izmenjenu i dopunjenu verziju optužnice, što znatno utiče na raspored i rokove u ovom postupku. Sudija pojedinac je stoga zaključio da opasnosti koje povlači puštanje Kiljaja na slobodu ne odnose prevagu nad njegovim osnovnim pravom na slobodu.

Panel Apelacionog suda odbio je žalbu Specijalizovanog tužilaštva na tu odluku. Žalba tužilaštva najvećim delom se odnosila na uslove privremenog puštanja na slobodu koje je naložio sudija pojedinac.

Iako je pušten na slobodu, Kiljaj i dalje ima status osumnjičenog u postupku pred Specijalizovanim većima i njegov boravak na slobodi podleže strogim uslovima koje je odredio sudija pojedinac. Kiljaj je obavezan da: sekretaru položi kauciju u iznosu 30.000 evra, kao preduslov za privremeno puštanje na slobodu; ne napušta teritoriju Kosova, osim ako to odobri nadležni panel Specijalizovanih veća, i da pasoš i druge putne isprave preda sekretaru suda; dostavi adresu na kojoj će boraviti dok traje sudski postupak i redovno se javlja policiji Kosova, u skladu s procedurom koju odredi sekretar suda; u medijima i na društvenim mrežama ne daje, ni direktno ni indirektno, nikakve izjave o Specijalizovanim većima, Specijalizovanom tužilaštvu, kao ni o bilo kom postupku pred Specijalizovanim većima, uključujući izjave koje sadrže pretnju silom i kojima se ometa krivičnu istragu; pristupi zasedanju ako mu to nalože Specijalizovana veća i pridržava se svih drugih odluka i naloga suda.

Sudija pojedinac je istakao da će u slučaju nepridržavanja bilo kog od ovih uslova odmah biti izdat nalog za hapšenje Kiljaja.

Podsetimo, Kiljaj je uhapšen i prebačen u sudski pritvor u Hagu zato što je 2. novembra 2023. pri pretresu u njegovom stanu na Kosovu pronađen „poverljivi materijal povezan sa svedocima“.