Izveštaj o suđenjima za organizovani kriminal i korupciju: Konstantno loš prevod, neprikladni komentari sudija – „nećemo ga vešati“

FOTO: KoSSev
FOTO: KoSSev

Misija OEBS predstavila je ove nedelje izveštaj o oceni efikasnosti pravosuđa na teška dela organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Kada je reč o Kosovu, konstatuje se da postoje – kako napredak, tako i izazovi. Kao jedna od najčešćih zabrinutosti u vezi sa funkcionisanjem kosovskog pravosudnog sistema navodi se „konstantno loš prevod i tumačenje“. Ujedno, kvalitet optužnica je nizak jer se fokus stavlja na kvantitet, što je rezultiralo visokom stopom oslobađajućih presuda.

Mnoge od uočenih zabrinutosti povezane su sa lošim, odnosno neodgovarajućim upravljanjem sudnicom. Među njima su i neprikladni komentari sudija i tužilaca koji su narušili percepciju nepristrasnosti i pretpostavku nevinosti.

Novi izveštaj bavi se analizom više pravosudnih sistema u regionu, uključujući i kosovski.

Analiza je na Kosovu rađena na osnovu praćenja 52 predmeta organizovanog kriminala i korupcije koji uključuju 670 ročišta održanih u periodu između jula 2021. i marta 2024. godine.

Predmeti su praćeni pred Vrhovnim i Apelacionim sudom, kao i osnovnim sudovima u Prištini, Uroševcu, Prizrenu, Đakovicu, Mitrovici, Gnjilanu, Peći.

U izveštaju se konstatuju pozitivni pomaci, odnosno napredak, ali i „ključne zabrinutosti“, tj. izazovi.

Kao pozitivne odlike napora Kosova u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom navode se:

Usvajanje Strategije za vladavinu prava 2021–2026, usvajanje Strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala za period 2022–2024. i „Zajedničke izjave o posvećenosti” koje su ključne zainteresovane strane potpisale u martu 2023. godine.

Ključne zabrinutosti su – visoke stope oslobađajućih presuda, odlaganja u predmetima i loše upravljanje predmetima uglavnom zbog poteškoća u primeni Zakonika o krivičnom postupku, nedosledne sudske prakse, kašnjenja u ispitivanju svedoka i problemi sa prevodom.

Trenutni izazovi održavaju percepciju nekažnjivosti i podrivaju poverenje javnosti u pravosudni sistem

Zabrinutost u vezi sa postupcima ispitivanja svedoka

Kada je reč o samom Zakonu o krivičnom postupku, u izveštaju se konstatuje da sudije i „praktičari“ imaju poteškoća u tumačenju njegovih odredbi, te da se veliki broj predmeta organizovanog kriminala i korupcije i dalje vraća na ponovno suđenje. „Ovim se produžavaju postupci i iscrpljuju resursi“, konstatuje OEBS.

Sa druge strane, navode da nedoslednosti u sudskoj praksi, nedostatak uputstava od strane Vrhovnog suda i ograničene elektronske platforme za pristup presudama dovode u pitanje jednakost pred zakonom. Konstatuju i da „ostaje zabrinutost“ u vezi sa postupcima ispitivanja svedoka, pravima optuženih i kašnjenjima u prevodu, što ima uticaja na pravičnost postupka.

„Efikasnost postupaka takođe ostaje izazov, sa velikim brojem pomerenih i neproduktivnih ročišta i zbog dugih odlaganja, delimično zbog nedostatka jasnih rokova prilikom zakazivanja pretresa i ponovnih suđenja“, navodi se u izveštaju.

Nizak stepen konfiskacije imovine

OEBS u svom izveštaju konstatuje da se, usled neefikasne obrade slučajeva organizovanog kriminala i korupci, beleži nizak nivo konfiskacije imovine.

„Uprkos značajnoj navodnoj nezakonitoj dobiti u mnogim slučajevima, konfiskacija je minimalna, delom zbog nedostatka razumevanja među organima za sprovođenje zakona i
tužiocima o korisnosti efikasnih finansijskih istraga“, stoji u izveštaju.

Nakon analize podataka o finansijskim istragama u praćenim predmetima, konstatovano je da su tužioci sproveli finansijske istrage u samo 32 od 52 praćena predmeta (62 procenta).

Uprkos postojanju navodno značajnih iznosa štete ili dobiti u praćenim slučajevima, konfiskacija imovine je bila retka

U 2023. godini uočeno je povećanje konačnog oduzimanja imovine u odnosu na prethodne godine, što je pozitivan pomak. Međutim, OEBS smatra da se povećanje može pripisati manjem broju predmeta u kojima je zaplenjena imovina velike vrednosti, te stoga „ne ukazuje na širu/sistematsku upotrebu konfiskacije nakon osuđujućih presuda“.

„Konstantno loš prevod“

OEBS u izveštaju konstatuje da se jedna od najčešćih zabrinutosti u vezi sa funkcionisanjem kosovskog pravosudnog sistema odnosi se na konstantno loš prevod i tumačenje.

„Projekat je uočio zabrinutost u svakom od 15 praćenih slučajeva u kojima je bilo potrebno usmeno ili pisano prevođenje. Utvrđeno je da dodeljeni tumači ne poznaju pravnu terminologiju ili ne poseduju suštinske veštine tumačenja“, navodi se.

Naglašavaju i da su uočili najmanje 25 slučajeva kašnjenja zbog nedostupnosti prevodilaca.

„Pored toga, kašnjenja i prekidi uzrokovani nedostatkom opreme za simultani prevod u
sudnicama, ili tehnički problemi sa postojećom opremom zabeleženi su najmanje u 28 navrata. Projekat je uočio izazove u obezbeđivanju prevedenih optužnica i spisa predmeta, što je dovelo do kašnjenja između dva i šest meseci u pet predmeta organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou“.

Neprikladni komentari sudija i tužilaca – „Nećemo ga vešati“ , „Neverovatno da ste pušteni na slobdu“

OEBS poziva kosoovske vlasti da osiguraju nepristrasnost suda, odnosno omoguće praktičnu obuku o upravljanju sudnicama i vođenju postupaka na profesionalan i nepristrasan način u skladu sa međunarodnim standardima. Razlog za ovu preporuku je to što je OEBS u 15 praćenih slučajeva uočio neprikladne komentare sudija i tužilaca koji su narušili percepciju nepristrasnosti i pretpostavku nevinosti.

Mnoge od uočenih zabrinutosti bile su povezane sa lošim i/ili neodgovarajućim upravljanjem sudnicom

„U slučaju korupcije na visokom nivou, nakon što je svedok okrivljenog nazvao ‘dobrom osobom’, jedan od članova sudskog veća je odgovorio: ‘Ako je okrivljeni dobra
osoba, šta mislite, zašto je optužen?’ Iako je ova izjava podrila percepciju nepristrasnosti suda i narušila pretpostavku nevinosti okrivljenog, odbrana nije tražila izuzeće sudije“, navodi se jedan od primera.

U drugom slučaju korupcije na visokom nivou, nakon što je svedok pozitivno okarakterisao optuženog, predsedavajući sudija je rekao: „Nećemo ga vešati“.

„Isti sudija je prokomentarisao beleške koje je svedok sačinio kao podsetnik: ‘Da, znamo
koliko ste pripremljeni’. Takođe, tokom saslušanja ovog svedoka, koji je ranije bio u pritvoru u vezi sa istim slučajem, tužilac je prokomentarisao – „neverovatno je da ste pušteni na slobodu“, dodaje se u izveštaju.

OEBS ocenjuje da su se u većini slučajeva sa više okrivljenih sudska veća borila da održe red, „povremeno pribegavajući merama koje bi se mogle shvatiti kao pristrasne“.

„Pratioci suđenja su uočili probleme kao što je nedosledna primena pravila ispitivanja svedoka, što opet podriva percepciju nepristrasnosti. Na primer, u nekoliko slučajeva, sudije su dozvolile strankama da unakrsno ispituju svedoke više puta, iako ZKP dozvoljava samo direktno, unakrsno i naknadno ispitivanje“.

Osim toga, u najmanje 16 navrata, sudije su po kratkom postupku odbacile predloge i primedbe stranaka bez davanja detaljnog obrazloženja.

Kvantitet, a ne kvalitet

OEBS je takođe došao do zaključka da se tužioci ponekad fokusiraju na „kvantitativne a ne na kvalitativne rezultate“, tj. da se više fokusiraju na broj podignutih optužnica nego na standard istih. To se može pripisati naglasku na kvantitativnim indikatorima u evaluaciji rada tužilaca, konstatuju.

Još jedan identifikovan problem je da optužnicama često nedostaju ključne informacije, navodi se u izveštaju, uz naglasak da je neophodno da tužioci budu proaktivniji u nadgledanju istraga koje vode organi za sprovođenje zakona kako bi osigurali da su svi relevantni dokazi pribavljeni pre podizanja optužnice.

Nedostaci uočeni u optužnicama doprineli su oslobađanju optuženih u najmanje četiri praćena predmeta.

Veliki broj oslobađajućih presuda

U izveštaju se konstatuje da bi sudije trebalo da daju jasne, dobro argumentovane presude, a kada su optuženi oslobođeni, da treba pružiti konkretnu argumentaciju i da se odluke o kazni pozivaju na otežavajuće i olakšavajuće karakteristike, jer se odnose na svakog okrivljenog ponaosob.

Za vreme koje obuhvata izveštaj praćeno je 16 predmeta koji su rezultirali pravosnažnim presudama, od toga 12 slučajeva korupcije i četiri za organizovani kriminal. Sa druge strane, veliki procenat okončanih predmeta rezultirao je oslobađajućim presudama. Naime, 21 od 26 optuženih (81 odsto) koji su bili suočeni sa optužbama za korupciju oslobođeni su ili je optužnica odbačena. Sa druge strane, 36 od 48 optuženih (75 odsto) za krivična dela u vezi sa organizovanim kriminalom oslobođeno je optužbi.

Tri od četiri slučaja organizovanog kriminala, koji su sadržali optužbe u vezi sa trgovinom drogom, završena su osudama.

„Treba napomenuti da je jedan od četiri okončana predmeta organizovanog kriminala okončan oslobađajućim presudama za sve optužene (36 optuženih). Prema tome, treba uzeti u obzir mali broj praćenih predmeta prilikom procene značaja stope oslobađajućih presuda u predmetima organizovanog kriminala. Sve u svemu, stopa oslobađajućih presuda u praćenim OKK slučajevima iznosi 76 procenata. Međutim, važno je naglasiti da su ove preliminarne statistike dobijene iz relativno malog broja slučajeva (16)“, naveli su.

Preciziraju da je od 16 završenih predmeta, jedan okončan pravnosnažnom presudom u prvom stepenu nakon priznanja okrivljenog, jedan na ponovljenom suđenju, devet
predmeta je presudu dobilo na Apelacionom sudu, a pet predmeta je okončano u Vrhovnom sudu nakon zahteva za zaštitu zakonitosti.

Ukupno je osuđeno 17 optuženih, odnosno jedan nakon priznanja krivice, a 16 nakon spornih suđenja.

Preporuke

Osim što je ukazano na nedostatke, u izveštaju je iznet veći broj preporuka kosovksim vlastima u skladu sa međunarodnim standardima i standardima ljudskih prava.

Analiza pruža listu praktičnih preporuka akterima u pravosuđu na osnovu pregleda njihovog učinka u četiri glavne oblasti: pravičnost, efikasnost, kapacitet i pravosudni alati.

Ključne preporuke uključuju jačanje transparentnosti, izdvajanje više ljudskih i materijalnih resursa i poboljšanje kriterijuma za evaluaciju rada sudija i tužilaca.

Sudije treba da obezbede da presude budu u skladu sa ZKP-om. Odluke o kazni moraju biti u potpunosti obrazložene i individualizovane, sa objašnjenjem otežavajućih i olakšavajućih okolnosti i zašto se kazna smatra srazmernom za svakog okrivljenog, glasi jedna od preporuka.