Konkurs za prijem novih pripadnika u Kosovsku policiju

Da bi se prijavili na konkurs, svi kandidati moraju da podnesu – formular za prijavu; izjavu da imaju “čistu” pršlost; primjerak diplome srednje škole ili visokog obrazovanja ili uverenje, ili nostrifikovanu diplomu ukoliko je kandidat završio školovanje van Kosova; dokaze o ostalim kvalifikacijama; izvod rođenih iz Centralnog registra civilnog stanja; potvrdu iz suda da kandidat nije kažnjavan i pod istragom; primerak važeće lične karte ili pasoša; jednu fotografiju veličine 5×5.  Dokumentacija bi trebalo da bude važeća i nakon datuma objavljivanja konkursa – poslije 16. aprila. Kandidati formulare za podnošenje prijava mogu da preuzmu u kancelarijama Regionalnih direkcija, u policijskim stanicama, ili sa Internet stranice www.kosovopolice.com.

Minimalni uslovi za konkurisanje:

Da bude državljanin Kosova
Da bude između 18-30 godina
Da ima završenu srednju školu
Da bude u dobrom fizičkom, psihičkom i emotivnom stanju
Da nije kažnjavan ili pod istragom za neko krivično djelo
Da nema tetovažu na vidljivom djelu tjela (lice, vrat, ruke)
Da ima lični integritet i visoku etičku vrednost